parenting, zdrowie

Zwolnienia z wf-u – co się zmieniło od 1 września?


wychowanie-darmowe-raportyUczeń może być zwolniony całkowicie z wf-u lub z wykonywania określonych ćwiczeń. Te dwa rozwiązania obowiązują w szkołach od 1 września.

Dotychczas dyrektor szkoły, po przedstawieniu przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego – zwalniał ucznia z realizacji tych zajęć w ogóle.

Od roku szkolnego 2015/2016 przepisy przewidują dwa rozwiązaniauwzględniające stan zdrowia ucznia:

  • możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego (takie rozwiązanie nie było dotychczas stosowane). Podstawą do tego zwolnienia będzie opinia lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeńwskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych – czy też  – jakiego rodzaju ćwiczeń – uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres. W tym przypadku uczeń uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. Uczeń ten jest oceniany i klasyfikowany. Natomiast nauczyciel wychowania fizycznego ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.
  • możliwość całkowitego zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego (tak jak dotychczas). Zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, przez okres wskazany w tej opinii. W tym przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia wf-u i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany. Jeżeli okres zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej, rocznej lub semestralnej oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega klasyfikacji, natomiast w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

Intencją tej zmiany jest umożliwienie uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego tym uczniom, którzy mają ograniczenia w wykonywaniu określonych ćwiczeń, ale których stan zdrowia pozwala na udział w zajęciach. Zależy nam na tym, by dzieci, niezależnie od swoich możliwości uczestniczyły w zajęciach wychowania fizycznego i miały szansę na prawidłowy rozwój fizyczny.

Zmiany w zasadach zwalniania uczniów z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego, wprowadzone zostały rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843).

źródło: www.men.gov.pl

About Przemysław Pufal

6 thoughts on “Zwolnienia z wf-u – co się zmieniło od 1 września?

    1. Szkoły robią to w ramach różnych zajęć i przedmiotów, jest to wpisane w programy nauczania. Szkoda, że część rodziców o tym zapomina. A co do zajęć – moim zdaniem powinny zostać przymusowe. Na tej samej zasadzie można dać dowolność chodzenia i na inne przedmioty…

  1. Z jednej strony jestem przeciwko zwolnieniom z wf, bo wiem, że uczniowie nie chcą chodzić na zajęcia z lenistwa, a z drugiej pamiętam dobrze jak u mnie takie zajęcia wyglądały, „weźcie piłki i róbcie co chcecie” dlatego bardzo się buntowałam przeciwko chodzeniu na wf na 7:10 w poniedziałek.

  2. Pomysł słuszny, lecz żeby dawał większe rezultaty i eliminował „lenistwo” wystarczyłoby wprowadzić inny przedmiot, na który chodziły by dzieci nie mogące uczestniczyć w zajęciach wf. Tak wygląda sytuacja na studiach jeśli chodzi o wf, bądź zajęcia z religii i etyki w niektórych szkołach.

    1. Lenistwo jest eliminowane przez pracowitość 🙂 Ostatnie zmiany w oceniu zajęć wprowadzono po to, by każdy uczestniczył w zajęciach, ale by nie był oceniany tylko za posiadane warunki sportowe, ale również za chęci. Nie widzę więc sensu wprowadzania jakichś innych zajęć.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *