Zwolnienia z wf-u – co się zmieniło od 1 września?


wychowanie-darmowe-raportyUczeń może być zwolniony całkowicie z wf-u lub z wykonywania określonych ćwiczeń. Te dwa rozwiązania obowiązują w szkołach od 1 września.

Dotychczas dyrektor szkoły, po przedstawieniu przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego – zwalniał ucznia z realizacji tych zajęć w ogóle.

Od roku szkolnego 2015/2016 przepisy przewidują dwa rozwiązaniauwzględniające stan zdrowia ucznia:

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online
 • możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego (takie rozwiązanie nie było dotychczas stosowane). Podstawą do tego zwolnienia będzie opinia lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeńwskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych – czy też  – jakiego rodzaju ćwiczeń – uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres. W tym przypadku uczeń uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. Uczeń ten jest oceniany i klasyfikowany. Natomiast nauczyciel wychowania fizycznego ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.
 • możliwość całkowitego zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego (tak jak dotychczas). Zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, przez okres wskazany w tej opinii. W tym przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia wf-u i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany. Jeżeli okres zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej, rocznej lub semestralnej oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega klasyfikacji, natomiast w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

Intencją tej zmiany jest umożliwienie uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego tym uczniom, którzy mają ograniczenia w wykonywaniu określonych ćwiczeń, ale których stan zdrowia pozwala na udział w zajęciach. Zależy nam na tym, by dzieci, niezależnie od swoich możliwości uczestniczyły w zajęciach wychowania fizycznego i miały szansę na prawidłowy rozwój fizyczny.

Zmiany w zasadach zwalniania uczniów z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego, wprowadzone zostały rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843).

źródło: www.men.gov.pl

6 Comments

 1. Hubert Oleszczuk

  Osobiście uważam, że zamiast przymusowego wf-u szkoły powinny inspirować dzieci do aktywnego i zdrowego trybu życia 😉

  1. Przemysław Pufal

   Szkoły robią to w ramach różnych zajęć i przedmiotów, jest to wpisane w programy nauczania. Szkoda, że część rodziców o tym zapomina. A co do zajęć – moim zdaniem powinny zostać przymusowe. Na tej samej zasadzie można dać dowolność chodzenia i na inne przedmioty…

 2. Naboki

  Z jednej strony jestem przeciwko zwolnieniom z wf, bo wiem, że uczniowie nie chcą chodzić na zajęcia z lenistwa, a z drugiej pamiętam dobrze jak u mnie takie zajęcia wyglądały, „weźcie piłki i róbcie co chcecie” dlatego bardzo się buntowałam przeciwko chodzeniu na wf na 7:10 w poniedziałek.

  1. Przemysław Pufal

   Zgadzam się – mnóstwo zależy od nauczycieli, a dobrze pracować chce się tylko części z nich…

 3. Marta

  Pomysł słuszny, lecz żeby dawał większe rezultaty i eliminował „lenistwo” wystarczyłoby wprowadzić inny przedmiot, na który chodziły by dzieci nie mogące uczestniczyć w zajęciach wf. Tak wygląda sytuacja na studiach jeśli chodzi o wf, bądź zajęcia z religii i etyki w niektórych szkołach.

  1. Przemysław Pufal

   Lenistwo jest eliminowane przez pracowitość 🙂 Ostatnie zmiany w oceniu zajęć wprowadzono po to, by każdy uczestniczył w zajęciach, ale by nie był oceniany tylko za posiadane warunki sportowe, ale również za chęci. Nie widzę więc sensu wprowadzania jakichś innych zajęć.

Leave a Reply

%d bloggers like this: